HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH THIẾU NHI

Ngày 10 tháng 3 năm 2018, trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh tổ chức cho học sinh thi Kể chuyện theo sách thiếu nhi. Tham gia hội thi có 21 học sinh thuộc 21 lớp của trường. Qua hội thi, Ban tổ chức đã xét chọn và trao giải cho 15 học sinh có thành tích tốt trong hội thi.

Để lập thành tich chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 3 (08/3, 26/3) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, ngày 10 tháng 3 năm 2018, trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh đã tổ chức cho học sinh thi Kể chuyện theo sách thiếu nhi. Tham gia hội thi có 21 học sinh thuộc 21 lớp của trường. Giáo viên chủ nhiệm các lớp đã có sự đầu tư cho học sinh tham gia hội thi. Một số lớp có sự đầu tư chu đáo, thể hiện qua việc có nhân vật minh họa cho câu chuyện kể. Qua hội thi, Ban tổ chức đã xét chọn và trao giải cho 15 học sinh có thành tích tốt trong hội thi