Hoạt động dạy của giáo viên thể dục

Học sinh siêng năng chăm chỉ học thể dục